fb pixel Magická moc vaginy – G.cz
Vyhledávání

Magická moc vaginy

Rytina z 18. století od Charlese Eisena - ilustrace Bajek od Jeana de La Fontaine - jasně naznačuje, jakou má vagina moc.
Zdroj: trickbop.tumblr.com

Existuje katalánské přísloví: „Moře se uklidní, když spatří vulvu ženy.“ Z této lidové víry v moc vaginy vychází zvyk žen katalánských rybářů, které pro štěstí odhalují své genitálie moři, než jejich muži vyplují na vodu. Čtěte dál…

Ivan Brezina
Ivan Brezina 6.6.2015, 17:00

Hromy a blesky

Podle folkloru se ale při pohledu na ženskou vulvu neuklidní jen oceán. Odhalené ženské genitálie ukonejší i jiné přírodní síly. Například ženy v jihoindické provincii Madras byly známy tím, že zaháněly nebezpečné bouře sebeodhalováním. A Plinius starší, římský filozof z 1. století po Kristovi, líčí v práci Naturalis historia, jak mohou být bouře, hromy, blesky i vichřice uklidněny a rozptýleny, pokud se jim postaví obnažená žena.

Bohové prchají

Schopnost uklidňovat živly však není jedinou mocí, kterou folklor a historie připisují ženě, jež odhalí vaginu.Ženské genitálie mnohdy představují i mocný činitel odvracející zlo. Vyhánění ďáblů, zaříkávání zlých duchů, zastrašování nepřátelských bojovníků i hrozby zahánějící zlá božstva - o všech těchto hrdinských skutcích se v různých částech světa lidé domnívali, že jsou v moci ženských rodidel. Tak například už zmíněný historik Plinius popsal, jak velcí hrdinové i bohové vezmou nohy na ramena tváří v tvář ženským genitáliím.

Krocení lvů

Jinde zaznamenává zpráva cestovatele severní Afrikou, datovaná do 16. století, tvrdí, že i lev se před takovým sexuálním pohledem obrátí na útěk. V ruském folkloru existuje půvabná zkazka, že když se v lese objeví medvěd, může být zahnán na útěk mladou ženou, která si před ním zvedne sukni. Zdá se, že při setkání s nějakou nepřátelskou silou bylo ve většině tradičních společností pro ženu nejlepší zvednout sukni a odhalit se. Muž v takovém případě udělal nejlíp, pokud stál té ženě nablízku.

Moderní pruda

Takový pohled na vaginu se nám může zdát podivný a zneklidňující. Vaginy že by uklidňovaly živly a zaháněly zlá zvířata a ďábly?

V západním světě 21. století je představa žen odhalujících vaginy spjata se sexem, pornografií nebo s představami žen ve vyzývavých pozicích, nikoli v pozicích vyjadřujících sílu, moc a vliv. Je smutné, že pro mnoho lidí je obraz ženy odhalující vaginu pohoršující, a už vůbec není něčím, co bychom měli vítat nebo se pomocí toho bránit.

I u dnešních žen vyvolává představa, že by dobrovolně předváděly své pohlavní orgány na veřejnosti, spíš pocit studu a trapnosti než představu respektu a autority. Tyto moderní asociace posiluje fakt, že se v dnešním světě klade velký důraz na to, aby se ženské genitálie neocitaly prakticky nikdy a nikomu na očích, a už vůbec ne na veřejnosti. Jedinou výjimkou, kdy se můžeme na odhalenou vaginu dívat, aniž bychom pociťovali silné rozpaky a stud, je porod. A sex.

Odejdi, Satane!

Přesto je zřejmé, že si ženy ve většině světových kultur zvedaly po staletí sukně právě kvůli výše popsaným magickým účinkům.

Spoustu důkazů nacházíme v historii, folkloru i literatuře. Rytina z 18. století od Charlese Eisena, vytvořená jako ilustrace Bajek od Jeana de La Fontaine, krásně ukazuje schopnost vaginy zahánět zlé síly. Na poutavém zobrazení vidíme mladou ženu, sebevědomou a beze stopy strachu, jak stojí proti ďáblovi. Levou rukou se lehce opírá o stěnu, zatímco pravá zvedá vysoko sukni a odhaluje sexuální ohnisko ženského těla pohledu Satana.

Tváří v tvář jejímu nahému ženství ďábel ustupuje. Text bajky vysvětluje, jak tato mladá žena poráží zlo a zachraňuje vesnici, kterou čert ohrožoval. O dvě století dříve nechal francouzský spisovatel Rabelais porazit ďábla stejným způsobem stařenou z vesnice Papefiguiere a reprodukce této konfrontace mezi vaginou a ďáblem můžeme nalézt na hrnečcích ze 17. století.

Proti srabům

V pojednání O statečnosti žen popisuje řecký historik Plútarchos příhodu, jak si velká skupina žen najednou zvedla sukně, čímž změnila výsledek války. V jedné bitvě se Peršané zalekli silného médského vojska a obrátili se na útěk. Cestu jim však zastoupila skupina jejich vlastních žen a vyčetla jim, že jsou zbabělci. Tyto perské ženy si pak zvedly sukně a odhalily se před svými muži. Peršany to zahanbilo, vrátili se a bili se s Médy, až je nakonec porazili.

Sousedská pře

Posuňme se ale v čase dopředu asi o devatenáct století. Zjistíme, že podobné incidenty popisuje i západní tisk. V Irish Times z 23. září 1977 nalezneme následující příspěvek Waltera Mahona-Smithe: „V osadě, kde jsem žil, probíhal po generace lítý boj mezi dvěma rodinami drobných farmářů.

Jednoho dne zaútočili muži jedné z rodin, vyzbrojení vidlemi s dřevěnými kyji, na nepřátelskou usedlost. Jedna z domácích žen vyšla na zápraží a před očima všech přítomných si zvedla sukni a spodničku vysoko nad hlavu, a obnažila tak své genitálie.
Nepřátelé její rodiny v hrůze prchli.“

Báje z Pacifiku

Podobné účinky ale odhalené vagině připisují i báje, posbírané badateli mimo západní kulturní okruh. Známé jsou například mýty obyvatel polynéských ostrovů Markézy, kteří věří, že vaginální síly dokážou vyděsit bohy a zahnat na ústup zlé duchy.

Proto se na Markézách provádí jejch vymítání tak, že si nahá žena sedne na hruď člověka posedlého zlým duchem. V tomto odlehlém koutě světa se také věří, že žena může určitou osobu proklít tím, že pronese její jméno ihned po pojmenování svých genitálií. Staří Egypťané se zase domnívali, že žena může zbavit pole škůdců tak, že ho za svítání obejde s odhalenými genitáliemi. A pro romského muže dodnes znamená největší ponížení, když si před ním žena zvedne sukně nad hlavu. V důsledku toho je pak muž nečistý a vyloučen ze společnosti.

A TADY máte 26 věcí, které vypadají jako vagina.

Podobné články

Doporučujeme

Další články